10 შეგროვებული
2,500 შესაგროვებელი
0.40%
შეგროვებული
0 შეგროვებული
5,000 შესაგროვებელი
ფოთი
0%
შეგროვებული