130 შეგროვებული
3,300 შესაგროვებელი
ფოთი
3.94%
შეგროვებული